Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Regulamin LSO Strzybnica

Regulamin Ministrantów Parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Strzybnicy

obowiązuje od 03 września 2016 r.

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii.

I. Uwagi ogólne

1. Kandydatem może zostać chłopiec, który jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole, w domu rodzinnym i we wszystkich środowiskach w których życiu uczestniczy.

2. Ministrantem, zostaje kandydat który wcześniej odbył odpowiednią formację zakończoną pozytywnym winikiem egzaminu.

3. Ministrantem starszym zostaje osoba która ukończyła klasę pierwszą gimnazjum oraz odbyła odpowiednią formację zakończoną poytywnym winikiem egzaminu.

4. Ministranci służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

5. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby – długie spodnie i koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona

– w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki (np. Garnitur),

– kościół to nie boisko należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.

b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla:

– kandydaci – komża i sutanka,

– ministrantów – komża, sutanka i kołnierz,

– ministrantów starszych – alba i białe cingulum,

– grupowych – alba i cingulum w odpowiednim kolorze liturgicznym,

– animator – alab i pas w odpowienim kolorze liturgicznym,

c) Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie nakłada pasemek na włosy nie przebija nosa i innych widocznych części ciała. Ministrant do kościoła przychodzi zawsze czysto i schludnie ubrany, a w niedziele stara się być ubrany odświętnie. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste paznokcie i ręce,).

6. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem i słucha poleceń Księdza, animatora, grupowego oraz osoby pełniącej funkcje w zakrystii

7. Ministrantów obowiąuje zasada hierarchi oraz starszeństwa wynikająca z ilości lat będących w wsplnocie ministranckiej animator, ceremoniarz, grupowy ministrant starszy, ministrant młodszy, kandydat.

II. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku dyżurów. Każdy ministrant jest zobowiązany do pełnienia służby w tym czasie. Ministrant nieobcny na służbie, zbiórce jest zobowiązany do usprawiedliwiania się animatorowi lub grupowemu w okresie do tygodnia czsu.

2. Ministranci przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.

4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

W wypełnianiu funkcji liturgicznych pierwszeństwo mają lektorzy, starsi lub w razie ich polecenia młodsi ministranci.

5. W zakrystii przed modlitwą Animator, Ceremoniarz, Grupowy bądź najstarszy ministrant wyznacza funkcje pełnione w czasie Liturgii.

III. Modlitwa przed i po służeniu

1. Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem zachowując ciszę i skupienie wzbudzając intencję Mszy Świętej. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.

2. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

IV. 10 zasad ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się i służy jej rzetelną pracą.

V. Inne obowiązki ministranta

1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.

2. Uczestnictwo w służbach według wyznaczonego dyżuru oraz dodatkowych (np. uroczystości parafialne, ślub, pogrzeb, itp.).

3. Czytanie ogłoszeń (gablotka ministrancka zakrystia, strona ministrancka http://lso.sios.pl)

4. Zachowanie ciszy w zakrystii – to także kościół.

5. Wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu i sami dbają o ich czystość.

6. Aktywne uczestnictwo we Mszy św.

7. Uczestnictwo w formacji.

8. Zamiana jeżeli ministrant nie jest w stanie służyć na wyznaczonej służbie.

VI. Prawa ministranta

1. Do służby.

2. Do pełnienia funkcji podczs liturgii.

3. Do usprawiedliwiania swoich obecności.

4. Do rozwoju.

5. Do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez wspólnotę ministrancką.

6. Do służby podczas odwiedzin duszpasterskich.

7. Do zgłaszania uwag u Opiekuna bądź animatora.

VII. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków.

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:

a) rozmowa dyscyplinująca z Księdzem lub animatorem,

b) zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Księdza lub animatora),

c) Animator, grupowy, bądź ministrant ze szkoły ponad gimnazjalnej ma prawo za niewłaściwe zachowanie podczas Mszy świętej, wysłać Ministranta do zakrystii,

d) inne środki dyscyplinujące,

Za rażące niewypełnianie obowiązków usunięcie z grona ministrantów

2. Brak obecności na Mszy św. na którą ministrant jest wypisany uznaje się jak nieobecność.

3. Za udowodnioną kradzież (prasa katolicka, kolędy) następuje usunięcie ministranta z wspólnoty ministrantów, oraz zostanie poinformowana szkoła.

VII. Animator, ceremoniarz, grupowy

1. Obowiązkiem animatora, ceremoniarza, grupowego jest prowadzenie formacjii, zbiórek, dzienników.

2. Animator, jest zobowiązany do usprawiedliwiania się Opiekunowi bądź grupowemu.

3. Stać na straży przestrzegania regulaminu.

IX.”Wolny Strzelec”

1. Nie obowiązują: V. Pkt.: 1. 7. 8.

2. Nie dotyczą prawa: VI. Pkt.: 3. 6.

X. Punktacja

Rodzaj Służby Obecność Nieobecność
Niedziela 1 -5
Tydzień 2 -4
Msza Święta szkolna / młodzieżowa 3 0
Zbiórki 2 -5
Formacja 2 -5
Nabożeństwo obowiązkowe 2 -1
Nabożeństwo dodatkowe 3 0
Ślub 3 -6
Pogrzeb 5 -10
Punkty dodatkowe
Wyrzucenie z zbiórki 0 -10
Ministrant miesiąca 15 0
Rekolekcje 20 0
Dodatkowe zadania 30 0
Zawieszeni 0 -50

1. W wakacje, ferie punktacja dodatnia liczona podwójnie (x2).

2. Animator może nagrodzić ministranta punktami w przedziale od 0 do 15.

XI. Postanowienie końcowe

  1. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie należy stosować zwyczaje wspólonoty.
  2. Sprawy sporne rozsztryga animator, a znaczniejsze Ksiądz Opiekun.
  3. We wszystkich sprawach Proboszcz, Ksiądz Opiekun oraz inni kapłani mają decydujące zdanie.
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 3 września 2016r.

Liturgia na dziś

Krótkie Ogłoszenia

Tydzień III:
6.00/Pon. – gr. III
8.00/Wt. – gr. IV
9.30/Śr. – gr. V
11.00/Czw. – gr. VI
12.30/Pt. – gr. I
Gorzkie Żale – II
17:00/So. – gr. II
—————————————-

Odliczamy

Do Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata pozostało: